Site-urile unităţilor de învăţământ din sectorul 2


Miscare
Miscarea personalului didactic

 

 

 

~ TITULARIZARE 2021 ~

● Depunerea la ȘCOALA GIMNZIALĂ NR. 24 a cererilor, însoțite de documentele menţionate se face în perioada - 11-17 MAI 2021:
Luni-Joi: 10:00-15.30;
Vineri: 10:00-14:00;


1. Cererea de inscriere - apasă aici


1a - Declaratia pe propria raspundere + declaratia de veridicitate a dosarului; - apasă aici


1b - Declaratia privind repartitia in alt judet (doar daca este cazul);
2. Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
3. Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul);
4. Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);
!!! Atentie!!! se vor scana doar documentele de studiu care va ofera posibilitatea de a sustine examenul la disciplina respectiva. Ex. Educatoare care a terminat liceul pedagogic sau Pedagogia inv.primar si prescolar si a terminat si ASE spre ex...nu va scana decat Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar.
1'. Absolvenţii promoţiei 2021 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că sunt in an terminal şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic;(doar pentru absolventii de educatie fizica si sport se cere modulul psihopedagogic)
5. Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; (daca este cazul)
6. Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
7. Copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
8. Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
9. Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
10. Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul); 11) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; - poate fi eliberat de medicul de familie, Medicina muncii, orice unitate sanitara autorizata...trebuie sa se specifice insa clar APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT! 12) Adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs; (daca este cazul) 13) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; - va fi disponibila spre descarcare de pe site 14) Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2011 – 31.08.2021 (dacă este cazul).

ȘEDINȚA PUBLICĂ PENTRU PRETRANSFER – DISCIPLINE TEHNICE VA AVEA LOC LUNI, 26 APRILIE 2021, ORA 12:00 LA INSPECTORATUL ȘCOLAR AL SECTORULUI 2 DIN STR. TUNARI NR. 52-54!

~ Eliberarea adeverintelor pentru luare in evidenta a cererilor de participare la etapele de mobilitate in alte judete~

Informatii pentru solicitanti - adeverinte de luare in evidenta a cererilor (detasare si pretransfer) - apasă aici

Cerere tip pentru pretransfer (pentru dosarul depus la inspectoratul scolar) - apasă aici

Model de solicitatre adeverinta PRETRANSFER - apasă aici

Model de solicitatre adeverinta DETAȘARE - apasă aici


~ Pretransfer(discipline tehnice) 2021-2022~

IMPORTANT!!! La etapa de pretransfer 2021, datorita situatiei pandemice actuale, nu se va tine cont de conditiile specifice stabilite de unitatea de invatamant, de asemenea nu se va mai cere acordul unitatii primitoare, opțiunea cadrului didactic va fi stabilită în ședința publică, în ordinea prevăzută de metodologie

● Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete - 8 aprilie 2021;

● Depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea - 9-14 aprilie 2021:
Vineri, 09.04.2021- 10:00-13:00;
Lu-Mie, 12-14.04.2021- 10:00-15:30;

● Afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localităţii de domiciliu şi a unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri - 15 aprilie 2021- apasă aici

● Înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele acordate - 15-16 aprilie 2021;

● Soluționarea în ședință de repartizare - 26 aprilie 2021;

Site-ul Titularizare 2021...

~ Modificarea CIM pe durata determinata de un an, in CIM pe durata de viabilitate a postului/catedrei~

Modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant

● Reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate - 30 martie 2021;

● Depunerea, înregistrarea cererilor însoțite de documentele justificative la secretariatele unităților de învățământ, analizarea cererilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea acordului/ refuzului motivat privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului - 30 martie-2 aprilie 2021;

● Verificarea listelor cuprinzând cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei de către comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti de mobilitate şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele școlare şi remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul şcolar - 6-7 aprilie 2021;

● Soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar şi validarea listelor finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei - 8 aprilie 2021;

~ Tipizate mișcare de personal 2021-2022 ~

Anexa 2-Fisa de evaluare a cadrelor didactice pentru anul scolar 2021-2022 - apasă aici

Cerere tip pentru restrangere de activitate / pretransfer (pentru dosarul depus la inspectoratul scolar) - apasă aici

Cerere tip pentru angajare pe perioada viabilitatii postului(pentru dosar inspectorat) - apasă aici

Cerere tip pentru concursul de titularizare - sesiunea iulie 2021 - apasă aici

Cerere tip pentru participare la sedintele publice in baza notei 2020-2018 - apasă aici

Cerere tip pentru participare la sedintele publice in baza notei 2020-2015 (minim nota/media 7) - apasă aici

Cerere tip pentru detasare in interesul invatamantului 2021-2022 - apasă aici

Cerere tip pentru detasare la cerere prin concurs specific 2021-2022 - apasă aici

Metodologia miscarii de personal din invatamantul preuniversitar - 2021-2022 - apasă aici

Calendarul miscarii de personal din invatamantul preuniversitar - 2021-2022- apasă aici


">
Utilizator

ParolaHome |  Legislatie |  Linkuri utile |  Download

Telefon: 021-210.51.45 / Fax:021-212.46.67
Adresa: Strada Tunari Nr.52-54, Sector 2, Bucuresti

Toate drepturile rezervate © Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Sector 2

cdadd5